یک ماه
 • 30 روز
 • ارسال ایمیل
 • 60,000 ریال
 • اعتبار: 1397/09/26
 • یک روز رایگان

شش هزار / ماهانه
3 ماهه
 • 90 روز
 • ارسال ایمیل
 • 150,000 ریال
 • اعتبار: 1397/11/28
 • 3 روز رایگان

پنج هزار / ماهانه
6 ماهه
 • 180 روز
 • ارسال ایمیل
 • 240,000 ریال
 • اعتبار: 1398/02/31
 • 6 روز رایگان

چهار هزار / ماهانه
یک سال
 • 365 روز
 • ارسال ایمیل
 • 360,000 ریال
 • اعتبار: 1398/09/07
 • 12 روز رایگان

سه هزار / ماهانه

 شکایت: info@talangor.net
logo-samandehi